แผงฟินคอยล์ (Fin Coil)

Fin Coil

Fin Coil

บริการเปลี่ยนแผงฟินคอยล์ (Fin Coil) สำหรับงานเครื่องส่งลมเย็น (AHU) แผงฟินชุดคอนเด็นเซอร์ของระบบแอร์แบบระบายความร้อน
ด้วยน้ำ (Package Water Cool) แผงฟินชุดคอนเด็นเซอร์ของระบบเครื่องผลิตน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cool Chiller)

แผงฟินคอยล์เพิ่มเติม