ระบบไฟฟ้า Electrical System

บริการออกแบบและติดตั้งระบบระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคาร นอกอาคาร ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อม/แก้ไขการ์ดควบคุม
ในระบบ อินเวอร์เตอร์ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงระบบสายไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าใน
งานอุตสหกรรม ทั้งมอเตอร์ เอ ซี ดี ซี ทุกขนาด